Polityka firmy


Pliki do pobrania

 • Certyfikat jakości ISO 9001:2015
 • Certyfikat jakości ISO 9001:2015 aneks
 • Certyfikat bezpieczeństwa informacji

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu

Celem strategicznym naszej firmy jest utrzymanie pozycji jednego z kluczowych podmiotów w zakresie obsługi kolejowych przewozów towarów pomiędzy Polską a Ukrainą. Jakość stanowi dla nas czynnik decydujący o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku. Najwyższą jakość naszych usług osiągniemy poprzez:

 • systematyczne ustalanie oraz konsekwentne spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, wzajemnych umów i porozumień, obowiązujących wymagań prawnych oraz wykorzystywanie wyników oceny zadowolenia klientów do podejmowania działań na rzecz wzrostu  tego zadowolenia,
 • zapewnienie zgodności polityki jakości i celów dotyczących jakości z kontekstem Spółki oraz strategicznymi kierunkami jej działalności,
 • efektywne korzystanie z potencjału linii szerokotorowej łączącej Polskę z krajami Europy Wschodniej i Azji,
 • maksymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej do obsługi klientów,
 • utrzymanie wymaganego stanu technicznego całej infrastruktury, ciągłą jej modernizację i rozwój,
 • realizację projektów inwestycyjnych decydujących o rozwoju Spółki,
 • efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 •  zapewnienie zintegrowania funkcjonującego systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi Spółki,
 • systematyczne określanie, monitorowanie i przeglądanie oraz skuteczne zarządzanie informacjami dotyczącymi zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych (kontekstu Spółki), w tym wymagań stron zainteresowanych, istotnych dla naszych celów, strategii działania, dla systemu zarządzania jakością oraz mających wpływ na zdolność Spółki do osiągnięcia zamierzonych wyników i do zwiększanie zadowolenia klientów,
 • promowanie stosowania podejścia procesowego oraz podejścia opartego na ryzyku oraz komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i zgodności z ustalonymi wymaganiami systemu zarządzania jakością Spółki,
 •  zapewnienie, aby funkcjonujący system zarządzania jakością osiągał zamierzone wyniki oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności,
 • angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością,
 • wspieranie innych właściwych członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności.

Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 na świadczenie usług w zakresie przewozu kolejowych przesyłek towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową LHS.

Polityka bezpieczeństwa

Wykonywana działalność PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego rzeczy pełniącego jednocześnie funkcję użytkownika bocznic kolejowych, nierozerwalnie związana jest z nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa kolejowego. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania w tym Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), regulacjami Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi i przepisami krajowymi oraz regulacjami wewnętrznymi oddziaływującymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, gwarantujemy wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każdy pracownik Spółki, bez względu na rodzaj, charakter i miejsce pracy ma obowiązek pełnej znajomości priorytetów bezpieczeństwa oraz aktywnego udziału w ich wdrażaniu.

Poprzez Zintegrowany System Zarządzania w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem pragniemy zapewnić:

 • Optymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług bez rezygnacji z jakości;
 • Zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa;
 • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa kolejowego;
 • Bezpieczną pracę pracownikom i współpracownikom;
 • Bezpieczeństwo innych uczestników systemu kolejowego współpracujących w realizacji usług przewozowych;
 • Współpracę z innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej oraz użytkownikami bocznic kolejowych w ramach realizacji wspólnych celów bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie pozyskiwania towarów i usług w zakresie działalności krytycznej dla bezpieczeństwa zgodnych z TSI i/lub normami i regulacjami krajowymi;
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 • Dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie;
 • Stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację ryzyka związanego z działalnością Spółki oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture;
 • Minimalizowanie ubocznych skutków działalności Spółki dla środowiska;
 • Propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa, polegającej na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą oraz zaangażowaniu personelu w sprawy bezpieczeństwa na wszystkich poziomach działalności naszej Spółki.

Tak zdefiniowaną i rozumianą politykę bezpieczeństwa wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się realizować poprzez stałą aktualizację, ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz podejmowanie proaktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa. Przyjmując zasadę ciągłego doskonalenia gwarantujemy bezpieczne funkcjonowanie Spółki, dziś i w przyszłości z korzyścią dla nas, naszych Klientów oraz innych uczestników systemu kolejowego.

Polityka utrzymania

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, za nadrzędny cel przyjęła wykonywanie działalności związanej z zarządzaniem i utrzymaniem wagonów towarowych przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem  (MMS) zgodnego z wymaganiami „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007” zapewniamy, że eksploatowane przez nas wagony towarowe są utrzymywane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem pragniemy osiągnąć:

 • Utrzymanie wagonów towarowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi;
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie wagonami towarowymi;
 • Ciągły nadzór nad aktualnością Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Zapobieganie zagrożeniom i zdarzeniom kolejowym poprzez ciągłą analizę danych pochodzących ze zdobytych doświadczeń w zakresie utrzymania, eksploatacji wagonów towarowych;
 • Korzystanie z usług sprawdzonych i kwalifikowanych wykonawców;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom systemu kolejowego;
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych;
 • Tworzenie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa w Spółce poprzez stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka związanego z utrzymaniem wagonów towarowych oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture.

Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się do realizacji przyjętej Polityki Utrzymania wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa poprzez stałą aktualizację oraz ciągłe doskonalenie całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka bezpieczeństwa informacji

*Norma ISO 27001 stanowi bardzo restrykcyjny zestaw wymagań, jakie musi wypełnić każda firma, która ubiega się o certyfikację. Proces przygotowania do certyfikacji zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy i wymaga dostosowania zasad pracy wszystkich jej pracowników do przepisów określonych w tej normie. Efektem zakończenia przygotowania do certyfikacji jest wdrożenie przez firmę procedur działania na wypadek zaistnienia różnych zdarzeń, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności operacyjnej. Sama certyfikacja polega na kilkudniowym procesie badania przez niezależnego audytora, czy pracownicy firmy działają zgodnie z przyjętymi zasadami, zgodnymi z zapisami ISO 27001. W przypadku pozytywnej opinii audytora wydawany jest certyfikat.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. uzyskała pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą i uzyskała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Stanowi to potwierdzenie wdrożenia przez Spółkę odpowiednich procedur bezpieczeństwa, związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi oraz zarządzania linią kolejową nr 65.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2021 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners