O nas

Informacje ogólne

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie zarządzania linią kolejową nr 65 i wykonywania na niej przewozów towarów z dniem 1 lipca 2001 roku na mocy:

 1. Założycielskiego Aktu Notarialnego - Umowy Spółki sporządzonego w Warszawie w dniu 1 grudnia 2000 r.
 2. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 listopada 2001 r., prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
 3. Koncesji na zarządzanie liniami kolejowymi - linią kolejową nr 65, wydanej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 29 czerwca 2001 r.
 4. Koncesji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy po linii kolejowej nr 65, wydaną przez Ministra Transportu i Gospodarki w dniu 12 maja 2001r.

Następnie wg ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., powstał obowiązek uzyskania przez przewoźników kolejowych licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy i osób oraz obowiązek posiadania przez zarządców infrastruktury świadectw bezpieczeństwa, a aktualnie certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa. Spółka wypełniła te obowiązki uzyskując:

 1. Licencję przewozową wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 27 lutego 2004 r. na czas nieokreślony;
 2. Autoryzację bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 26 października 2020 r., ważną do 26 października 2025 r.
 3. Certyfikat bezpieczeństwa (Część A) dla przewoźnika kolejowego wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 12 października 2020 r., ważny do 12 października 2025 r.
 4. Certyfikat bezpieczeństwa (Część B) dla przewoźnika kolejowego wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 12 października 2020 r., ważny do 12 paździenika 2025 r.
 5. Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 6 maja 2022 r., ważny do 20 maja 2027 r .
 6. Licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 29 lipca 2015 r., na czas nieokreślony.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Aktu Założycielskiego Spółki. Działalność firmy reguluje również Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.

Działalność PKP LHS to:

 1. Zarządzanie infrastrukturą linii LHS w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65
 2. Transport towarów w ramach usługi trakcyjnej oraz usługi dodatkowe, wiążące się z przewozami towarów
 3. Świadczenie usług trakcyjnych

 

Wydawanie świadectw maszynisty

W ramach posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) funkcjonującego w Spółce w zintegrowanej konfiguracji z Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. w Zamościu ustanowiła procedurę ZSZ /P5.2 Wydawanie świadectw maszynisty.

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY

W myśl zapisów Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym ww. procedurę podaje się do publicznej wiadomości. 

Co to jest linia LHS?

Linia LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Liczy ona prawie 400 km (dokładna długość linii to 394,650 km). Linia LHS ma określony zasięg regionalny (biegnie przez obszar południo-wschodniej Polski, województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Atrybuty linii LHS to transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Przebieg linii LHS (mapa)

Kim jesteśmy?

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. to firma, która zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii LHS oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno - spedycyjne. Na linii LHS znajdują się obiekty infrastruktury punktowej, służące do prowadzenia ruchu pociągów (stacje i mijanki) oraz przeładunku towarów (terminale przeładunkowe, rampy i place przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe). PKP LHS optymalnie zarządza kolejową infrastrukturą linii LHS realizując inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe oraz remonty mające na celu utrzymanie linii kolejowej nr 65 w sprawności techniczno-eksploatacyjnej. Realizujemy przewozy towarowe w zwartych składach i w pojedynczych wagonach, przewozy intermodalne - kontenery, naczepy samochodowe. Oferujemy kompletną usługę spedycyjną wg zasady „door to door”.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners